Política de protecció de dades personals

La protecció de les seves dades personals és una prioritat per a la Société des Centres Commerciaux (SCC) societat per accions simplificada amb capital de 1.994.720,00 euros, la seu social es troba situada al 22 Place Vendôme 75001 PARÍS, inscrita al Registre Mercantil de París, amb el número 689.801.231, FRANÇA, en la persona del seu representant legal en exercici Régis Migdal (d'ara en endavant la "Societat").

N ° de telèfon: +33 (0) 1 42 60 33 77
N ° de fax: +33 (0) 1 42 60 93 32

Aquesta política de privacitat informa als usuaris ( "Usuaris") de les condicions de tractament de les dades personals en el marc de l'ús del lloc web www.visio-and-shop.com ( "Lloc") per part de la Societat en la seva qualitat de responsable del tractament. L'Usuari del Lloc es compromet a que les dades que comunica siguin exactes.

Les dades personals estan protegides per les disposicions del Reglament Europeu núm 2016/679 de Parlament europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016 ( "RGPD") que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018 i de la Llei n ° 78-17 del 6 de gener de 1978 modificada anomenada "Llei informàtica i llibertats".

1. Definicions

Dades personals o Dades: Les dades de caràcter personal estan definides pel RGPD com qualsevol informació relacionada amb una persona física (Persona afectada) identificada o identificable de manera directa o indirecta.

Responsable de tractament: Persona que determina els mitjans i fins dels tractaments de Dades personals.

Subcontractista: Persona que tracta les dades personals per compte del Responsable de tractament

Tractament: Els tractaments de Dades personals estan definits com qualsevol operació o qualsevol conjunt d'operacions realitzades o no amb ajuda de procediments automatitzats i aplicats a les dades o conjunts de dades de caràcter personal, com ara la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació o la modificació, l'extracció, la consulta, l'ús, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra forma de posada a disposició, la confrontació o la interconnexió, la limitació, l'eliminació o la destrucció.

2. Les Dades tractades

Durant la seva navegació pel Lloc i l'ús del servei, les categories de Dades personals tractades són, per categories de tractament, les següents:

 • Formulari de reserva: Nom, cognoms, adreça e-mail, número de telèfon

3. Persones afectades pels tractaments de Dades personals

Les persones afectades pels tractaments de Dades personals són:

 • Els visitants del Lloc;
 • Els clients (actuals o potencials);
 • Les persones prospectades.

4. Les finalitats dels tractaments de Dades personals

En el fonament del seu consentiment, la Societat aplica tractaments de Dades personals que li concerneixen per dur a terme els següents fins:

 • Gestió de l'accés i del funcionament del lloc;
 • Millora i mesurament de la qualitat dels seus serveis i de la satisfacció de client;
 • Operacions de publicitat i de prospecció comercial;
 • Tractament d'anàlisi per a fins publicitaris, estadístics i de mesurament de la freqüència del Lloc;
 • Gestió i seguiment de la relació amb els clients (inscripció en el servei de reserva Vídeo & Shop);
 • Respecte de les obligacions legals i reglamentàries; i
 • Defensa dels drets davant la justícia.

5. La durada de conservació de les Dades personals

Les seves Dades personals són conservades per la durada necessària per al compliment de la seva finalitat, a més dels terminis de prescripció legal i de recursos contenciosos aplicables, en particular:

 • Les dades dels clients utilitzats per a finalitats de contacte o de prospecció comercial són suprimides en un termini de temps de tres anys a comptar a partir de la finalització de la relació comercial;
 • Les dades relatives al seu compte membre del Lloc són suprimides dins d'un termini de temps de tres anys a comptar a partir de la finalització de la relació comercial;
 • Les cookies són conservades durant tretze mesos. A la finalització d'aquest termini de temps, el seu consentiment haurà de ser renovat.

6. Els destinataris de les Dades personals

Les persones que podran ser destinatàries de les seves Dades personals són:

 • El personal habilitat de la Société donis Centres Commerciaux, dels seus subcontractistes i socis;
 • El personal habilitat de les botigues del centre;
 • Qualsevol autoritat, administració, tribunal o servei de l'Estat en el marc de les disposicions legals i reglamentàries en vigor.

7. Els drets de les persones afectades

De conformitat amb la reglamentació en vigor, disposa de drets relatius al tractament de les seves Dades personals i, en particular, del dret d'accés, de rectificació, d'eliminació i d'oposició, dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a no ser objecte d'una decisió individual automatitzada (inclosa l'elaboració de perfils).

Per a tots els tractaments fundats sobre la base del seu consentiment, disposa vostè del dret de retirar-lo en qualsevol moment.

8. La seguretat de les seves Dades personals

La Societat garanteix la seguretat i la confidencialitat de les Dades personals de les persones físiques per mitjà de l’aplicació d'una seguretat física, tècnica i organitzativa.
En particular, l'accés físic al tractament està protegit. L'accés als locals i serveis del Centre comercial està securitzat. Únicament les persones habilitades tenen accés a les dades. En aquest sentit, els accessos a la xarxa i a les aplicacions estan supervisats. S'apliquen de la mateixa manera, procediments d'autenticació dels usuaris dels suports digitals. Les dades poden ser objecte d'una protecció particular (anonimització, encriptació, etc..).

9. Actualitzacions de la Política de protecció de dades personals

La Societat es reserva el dret de modificar el contingut de la Present Política de protecció de dades personals en qualsevol moment i sense preavís. El convidem a consultar-la regularment. En cas de canvi que necessiti el seu acord, farem la recollida del seu consentiment de conformitat amb el dret aplicable.

10. Exercici dels drets

Per a exercir els seus drets o qualsevol informació relativa a les seves Dades personals, pot posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades (DPO) designat pel grup Evermore en la següent adreça: dpo@lsgis.eu

En cas de reclamació, pot presentar una demanda davant l'autoritat de supervisió competent en matèria de protecció de dades personals:

 • A França: la Comissió Nacional de la Informàtica i les Llibertats (CNIL)